W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Ciepłe Mieszkanie

 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 72

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 27

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania: 323 125,62 zł

(stan na 08.07.2024 r.)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Elbląg 
 

Gmina Miasto Elbląg ogłasza, iż od dnia 07.03.2023 roku rozpoczęty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Miasto Elbląg.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: nie później niż do 31.12.2025 roku, przy czym nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będą realizowane do dnia 30.06.2025 roku.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

1) Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym:
a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) ustalonym:
• zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
• na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie
nieprzekraczającym kwoty 120000,00 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności 
lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) - d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Beneficjenci końcowi uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
• 1673,00  zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2342,00  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za  pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3) Beneficjenci końcowi uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
nie przekracza kwoty:
• 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku  rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co należy przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

• kotła gazowego kondensacyjnego,
• kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• ogrzewania elektrycznego,
• pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania:

• instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
• instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
• wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
• wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
• dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

• Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
• Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie należy składać wnioski?

• w formie papierowej: Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 , 82- 300 Elbląg, 
• w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Miasto Elbląg znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ADRES SKRYTKI ePUAP: /974x3yyiku/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu następuje ze środków WFOŚiGW w Olsztynie udostępnionych przez NFOŚiGW.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 55 239 31 10 , 55 239 33 43 e-mail: cieplemieszkanie@umelblag.pl

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy
2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
5. Numer rachunku bankowego.
6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
9. Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za ostatni rok rozliczeniowy – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Załączniki:

Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

 

Ważne !!!

- Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
- Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe ogrzewającego lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.
- Dotacja nie może zostać przyznana jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub/i spełniające wymagania ekoprojektu.
- Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
- Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
- Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych.

Załączniki

Powiadom znajomego