W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Elblągu regulują n/w przepisy prawne:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego- Dział VIII Skargi i Wnioski  (Dz.U.2024 r. poz. 572),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46),
Zarządzenie Nr 270/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Elbląg.
 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, elektronicznie (w tym e-mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP), ustnie do protokołu.

 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Prezydent Miasta, Wiceprezydenci Miasta, Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta w sprawach skarg i wniosków przyjmują w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 17.00.
Termin spotkania z Prezydentem Miasta, Wiceprezydentami Miasta należy uprzednio ustalić w Biurze Prezydenta Miasta, ul. Łączności 1, pok. 210 lub pok. 205, tel. 239 32 11, 239 32 07, 239 32 61. Pracownik wyznacza dokładną datę i godzinę spotkania.

Termin spotkania z Sekretarzem Miasta należy ustalić z pracownikiem Biura Prezydenta Miasta, ul. Łączności 1, pok. 205,  tel. (55) 239 33 69. Pracownik wyznacza dokładną datę i godzinę spotkania.

Termin spotkania ze Skarbnikiem Miasta należy ustalić z pracownikiem Departamentu Skarbnika Miasta, ul. Łączności 1, pok. 423,  tel. (55) 239 32 29. Pracownik wyznacza dokładną datę i godzinę spotkania.

Dyrektorzy i pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.
Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Elblągu jest Departament Kontroli i Monitoringu (ul. Łączności 1, pok. 236, tel. (55) 235 30 17).

 

Załatwianie skarg i wniosków:

Prezydent Miasta Elbląg załatwia skargi i wnioski w ramach swojej właściwości udzielając zainteresowanemu odpowiedzi na wskazany przez niego adres, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się Wnoszącego o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się Wnoszącego.
Jeżeli Prezydent Miasta Elbląg nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi/wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę/wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym Wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu Wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 

Opłaty:

Skargi i wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
2)   Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi na podstawie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
3)   Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
4)   Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa.
5)   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania.

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Powiadom znajomego