W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Program Czyste Powietrze

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W GMINIE MIASTO ELBLĄG: 364
LICZBA PODPISANYCH UMÓW: 303
LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 182
SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 2 950 864,97 ZŁ

(stan na 29.03.2024 r.)

Mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg mogą za pośrednictwem Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

- węzeł cieplny,
- pompa ciepła;
- kocioł gazowy kondensacyjny;
- kocioł olejowy;
- ogrzewanie elektryczne;
- kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

- modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
- ocieplenie przegród budowlanych;
- wymiana stolarki zewnętrznej (okna, drzwi, bramy garażowe);
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
- mikroinstalacja fotowoltaiczna;
- audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Forma dofinansowania:

- dotacja;
- dotacja z prefinansowaniem;
- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Warunki finansowe:

Maksymalne kwoty dotacji:

podstawowy poziom dofinansowania - 41000 zł
podwyższony poziom dofinansowania - 59000 zł
najwyższy poziom dofinansowania - 79000 zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

podstawowy poziom dofinansowania - 66000 zł
podwyższony poziom dofinansowania - 99000 zł
najwyższy poziom dofinansowania - 135000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

Przygotowanie wniosku

1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:

a) przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135000 zł,
b) przy podwyższonym poziomie dofinansowania:

- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:

-- 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
-- 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

c) przy najwyższym poziomie dofinansowania:

- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:

-- 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
-- 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub

- ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie),
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem dostępnym na stronie:https://czystepowietrze.gov.pl/

Sposób składania wniosków:

- wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW dostępnego na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  lub poprzez portal gov.pl;
- wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;
- w przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Elblągu zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna i decyzja o udzieleniu dotacji.

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym, należy zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o dochodach. Dla Gminy Miasto Elbląg takie zaświadczenia wydaje Departament Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11.

Kontakt:

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" znajduje się w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 w pokoju 122a.

Punkt czynny jest w:

poniedziałki 7:30-15:30
wtorki 7:30-16:30
piątki 7:30-14:30


Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

55 239 33 43
55 239 31 10

Załączniki

Powiadom znajomego