W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty, windykacja i egzekucja
Komórka odpowiedzialna Departament Skarbnika Miasta

KU-254/DSM
Obowiązuje od: 09.11.2023 r.

 • Opis sprawy
  Przyznawanie ulg podatkowych (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i umorzenia zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i podatku leśnego) 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – KU-254/DSM/Z1. 

  W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną: 
  oświadczenie o stanie majątkowym – KU-254/DSM/Z2
  kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki). 

  W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną: 
  oświadczenie o stanie majątkowym (nie dotyczy osób prawnych) – KU-254/DSM/Z2, 
  sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata obrachunkowe, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat,  sprawozdanie F-01, zestawienie przychodów i kosztów, a w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym w/w dokumenty z okresu prowadzenia powyższej działalności,
  kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, 
  specyfikacja zobowiązań i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, 
  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – KU-254/DSM/Z3, lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – KU-254/DSM/Z4
  zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomoc w tym okresie. 

  W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty. 

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Dokumenty można wypełnić odręcznie lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). 

  Wpłatę można dokonać
  w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pok. 122 (czynna:  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) 

  lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 tytułem opłata skarbowa. 

 • Terminy składania dokumentów
  Wniosek należy złożyć w dogodnym dla wnioskodawcy terminie.

 • Miejsce składania dokumentów
  Departament Skarbnika Miasta ul. Łączności 1  82-300 Elbląg 
  czynne w poniedziałki, środy i czwartki, godz. 7.30 – 15.30 we wtorki, godz. 7.30 – 16.30 w piątki, godz. 7.30 – 14.30 
  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
  pod nr tel.:  55  239 32 20,  32-31, 33-71 
  lub w pokoju: 120,110,410 e-mail: rpio@umelblag.pl 
  fax: 055 239 33 36

 • Sposób i termin załatwienia
  Niezwłocznie jednak nie później niż 30 dni od złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie  skomplikowanych do 2 miesięcy.  
  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie organ podatkowy zawiadomi stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskaże nowy termin załatwienia sprawy. 

 • Tryb odwoławczy
  Na decyzję przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga, na adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. 

  Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 

 • Informacje dodatkowe
  Organ podatkowy może udzielać ulg podatkowych wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania podatkowego. 

  Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty bieżącego podatku powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% należnych odsetek za zwłokę. 

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz.2383 t.j. ze zm.) - art. 67a, art. 67b 

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j .Dz.U. z 2023r. poz. 702.) – art.37  

  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/5 z 24.12.2013) – art. 3 ust. 2  

Załączniki

KU-254/DSM/Z3 xlsx, 77 kB
KU-254/DSM/Z4 xlsx, 80 kB

Powiadom znajomego