W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Przyznanie pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja
Komórka odpowiedzialna Departament Edukacji

KU - 160  / DE
Obowiązuje od: 17.11.2022 r.

 • Opis sprawy
  Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą
  otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
  1. W przypadku nauki zawodu – do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości
   proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (KU-160/DE/Z1).
  2. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (KU-160/DE/Z2).
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (w tym przypadku – dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy).
  4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
  5. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika.
  6. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
  7. Dokumenty potwierdzające krótszy okres kształcenia dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy (świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę).
  8. Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS wnioskodawcy.
  9. Dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności (w przypadku spółek).
  10. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

W związku z tym, iż w art. 122 ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9) każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

  1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (KU-160/DE/Z3).
  2. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat i oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (KU-160/DE/Z4).
 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Wniosek należy wypełnić czytelnie, potwierdzić dane w nim zawarte podpisem. Wniosek powinien zawierać komplet wymaganych załączników.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Nie dotyczy

 • Terminy składania dokumentów
  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu
  nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania. 

 • Miejsce składania dokumentów
  Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1,
  Biuro Podawcze (parter) czynne: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki 7.30-14.30
  lub
  przesłać na adres: Urząd Miejski w Elblągu Departament Edukacji,
  ul. Łączności 1,
  82-300 Elbląg
  Informacje w tej sprawie uzyskają Państwo pod nr tel. 55 239-30-20 lub w pokoju 314 (II piętro)
  fax: 55 239 31 91,
  e-mail de@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
  1. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie dofinansowania kosztów Kształcenia młodocianych pracowników, z którymi pracodawcy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  2. Prezydent Miasta Elbląga wraz z decyzją, o której mowa w pkt. 1 wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
  3. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 • Tryb odwoławczy
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Informacje dodatkowe
  1. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
  2. Kopie przedkładanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  3. Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Elbląga.

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 ust. 7 (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018, poz. 2010 ze zm.)
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
  przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, §3a (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 )

Załączniki

KU-160/DE/Z1 doc, 38 kB
KU-160/DE/Z2 doc, 67 kB
KU-160/DE/Z4 doc, 71 kB

Powiadom znajomego