W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Rejestracja działalności gospodarczej /Wprowadzenie danych do CEIDG/

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Departament Obsługi Urzędu

KU-14/DOU
Obowiązuje od: 27.07.2023 r.

 • Opis sprawy

Przyjmowanie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej składanych w formie papierowej lub elektronicznej oraz wprowadzanie ich do CEIDG.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 
 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW 
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN 
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić załącznik CEIDG-RB
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
 • w przypadku pomyłek przy wypełnieniu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy wypełnić formularz do dokonywania korekt CEIDG-POPR 
 • w przypadku zgłoszenia informacji o powołaniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS
 • pełnomocnictwo 
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją wypełniania wniosku są dostępne w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

 • Sposób wypełnienia dokumentów

Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia w formie elektronicznej lub w wersji papierowej.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć:

 • OSOBIŚCIE w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w urzędzie miasta/gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie miasta/gminy.

 • przez PEŁNOMOCNIKA:
 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej, 
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie.
 • WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
 • SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG www.biznes.gov.pl -  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Wniosek CEIDG-1 jest wolny od opłat.

 • Terminy składania dokumentów

Brak

 • Miejsce składania dokumentów

Departament Obsługi Urzędu
ul. Łączności 1 
82-300 Elbląg
czynny: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 - 15:30, 
we wtorki w godz. 7:30 - 16:30, 
w piątki    w godz. 7:30 - 14:30.

Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
pod nr  telefonu (+48) 55 237 47 53, (+48) 55 237 47 54  lub Biuro Podawcze - stanowisko 1, 2 (parter) 
e-mail: dou@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia

Organ gminy weryfikuje tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym  i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do; ZUS/KRUS, GUS oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpi-su. 

 • Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

 • Informacje dodatkowe

Procedura rejestracji spółki cywilnej:

 • Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).
 • Uzyskanie wpisu w CEIDG - przez każdego wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek).
 • Zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki; wniosek należy złożyć na formularzu  RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wniosek jest wolny od opłat).
 • Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki.
 • Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki 
 • Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (jeżeli wymagane).
 • Aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi tj. uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1.

Informacje dotyczące działalności gospodarczej, m.in. działalności nierejestrowej, ulgi na start, obniżonych składek preferencyjnych, małego ZUS-u,  tytułu prawnego do lokalu, form opodatkowania, przedmiotu działalności gospodarczej można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG zgodnie z art. 46 ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców  (t.j.Dz.U.2023.221)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j.Dz.U.2022.541)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j.Dz.U.2022.470)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (t.j.Dz.U.2018.650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (t.j.Dz.U.2018.648 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2022.2142 z późn. zm.)  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia  23  kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2022.1360 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (t.j.Dz.U.2021.170)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U.2023.103 z późn. zm.)

Załączniki

CEIDG-1 pdf, 181 kB
CEIDG-RD pdf, 74 kB
CEIDG-MW pdf, 68 kB
CEIDG-PN pdf, 56 kB
CEIDG-RB pdf, 65 kB
CEIDG-SC pdf, 67 kB
CEIDG-POPR pdf, 47 kB
CEIDG-ZS pdf, 70 kB

Powiadom znajomego