W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Departament Zarząd Dróg

KU-163/DZD
Obowiązuje od: 03.02.2023 r.

 • Opis sprawy

Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (realizacja przyłączy, sieci infrastruktury technicznej, inne roboty w pasie drogowym). 

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony. 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Wzór wniosku - KU-03-163_DZD-Z1 WNIOSEK o zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane

Spis niezbędnych załączników na drugiej stronie wniosku.

 • Sposób wypełnienia dokumentów

Dokumenty należy wypełnić czytelnie, prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem, podpisać załączniki, kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Opłaty skarbowe związane z udzielonym pełnomocnictwem można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek 
w godz. 8:00-16:00, piątek 8:00-14:00)

lub przelewem na rachunek bankowy nr: 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.

Opłata za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z informacją umieszczoną na druku wniosku i w treści wydanej decyzji.

 • Terminy składania dokumentów

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.

 • Miejsce składania dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

lub Sekretariat Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 

(czynne w poniedziałek, środa, czwartek. w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz.  7.30 - 14.30) 

lub przesłać za pośrednictwem poczty na jeden z wyżej wskazanych adresów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

 • Sposób i termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 1 miesiąca  od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.  

Brak wymaganych załączników skutkuje  wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

 • Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg. 

 • Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Stronę stosownej decyzji administracyjnej wydanej przez zarządcę drogi (art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).

Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Departamentu Zarząd Dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu. 

Przepisu art. 40 ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii właściciel urządzenia niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i ustala z nim termin i powierzchnię zajętego  pasa drogowego. Zawiadomienia dokonuje się na drukach:  KU-163/DZD/Z2 – zgłoszenie awarii urządzenia w pasie drogowym i KU-163/DZD/Z3 – zgłoszenie zakończenia zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii.

 • Podstawa prawna
 • Art. 20 pkt 8, art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 • Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu  Nr XI/305/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Elbląga (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r. poz. 3924). 
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późń. zm.).
 • Art. 1 ust. 1 pkt 2,w związku z częścią IV oraz II pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego