W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Zwrot opłaty skarbowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty, windykacja i egzekucja
Komórka odpowiedzialna Departament Skarbnika Miasta

KU-247/DSM
Obowiązuje od: 09.11.2023 r.

 • Opis sprawy
  Opłata skarbowa podlega zwrotowi:  
  od dokonanej czynności – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,  
  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).  
  gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Wniosek o zwrot ze wskazaniem sposobu zwrotu opłaty skarbowej – KU247/DSM/Z1. 
  1) Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wskazanie organu, w którym taki dowód złożono.
  2) Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika Strony). 
  3)
  W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej uiszczonej z tytułu pełnomocnictwa, do wniosku o zwrot należy dodatkowo dołączyć oświadczenie . 

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Dokumenty można wypełnić odręcznie lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Bez opłat za wyjątkiem wniosków o zwrot opłaty skarbowej składanych przez pełnomocników Strony - 
  17,00 zł za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii (za wyjątkiem zwolnień wynikających 
  z ustawy o opłacie skarbowej m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). 
  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Elbląg (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

  NUMER KONTA 
  Opłata skarbowa – 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 

 • Terminy składania dokumentów
  Dokumenty prosimy złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Państwa terminie.

 • Miejsce składania dokumentów
  Departament Skarbnika Miasta 
  ul. Łączności 1 82-300 Elbląg  

  czynne: w poniedziałki, środy i czwartki, godz. 7.30–15.30 
  we wtorki, godz. 7.30- 16.30 
  w piątki, godz. 7.30 –14.30 

  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
  pod nr. tel.: 55 239 32 31  lub w pokoju 110 (parter)  
  e-mail: rpio@umelblag.pl  fax: 055 239 33 36  

 • Sposób i termin załatwienia
  Decyzję w sprawie zwrotu/stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej wydaje się bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż 30 dni od złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
    
 • Tryb odwoławczy
  Na decyzję przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga, na adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.  

 • Informacje dodatkowe
  1) Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
  2) Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli: 
  a. mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, 
  b. mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). 
  3) Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony, która była zobowiązana do jej zapłaty. 
  4) Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej wpłaty. 
  5) Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie. 
  6) Wniosek o zwrot/stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej jest składany do Prezydenta Miasta Elbląg za pośrednictwem Departamentu Skarbnika Miasta. 
  7) W przypadkach, gdy opłata skarbowa była nienależna. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej. 
  8) Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien zawierać: 
  a. dane osobowe wnioskodawcy, 
  b. identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, w przypadku braku identyfikatora podatkowego, c) treść żądania, 
  c. kwotę zwrotu, 
  d. datę zapłaty opłaty skarbowej, 
  e. oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku – wskazanie miejsca jego złożenia, 
  f. określenie do jakiej konkretnie sprawy została wniesiona opłata skarbowa, o której zwrot się ubiegamy, 
  g. nazwę i adres organu lub innego podmiotu (np. właściwego departamentu Urzędu Miasta Elbląg lub sądu), w którym była załatwiana sprawa, do której wniesiono opłatę skarbową, o zwrot której się ubiegamy, 
  h. sposób zwrotu opłaty skarbowej np. rachunek bankowy, 
  i. podpis osoby upoważnionej. 
  9) Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. 

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r. poz. 2111 t. j. ze zm.)

  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023r. poz. 2383 t. j. ze zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego