W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Bezdomne zwierzęta
Komórka odpowiedzialna Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska

KU-296/DGMiOŚ
Obowiązuje od: 25.01.2024 r.

 • Opis sprawy 
  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  - wniosek zgodny z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z poźn. zm.).
  - zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej. 
                      
 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
  - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  - określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  - informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  - proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  - określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

  Składający oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  - 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia;
  - 308,00 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (50% stawki określonej od zezwolenia);
  - 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 -15:00, wtorek w godz. 8:00 – 16:00, piątek w godz. 8:00 – 14:00 lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 (tytułem: opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt).

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 • Terminy składania dokumentów
  Dokumenty prosimy złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Państwa terminie przed rozpoczęciem działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg.

 • Miejsce składania dokumentów
  Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu
  ul. Łączności 1
  82-300 Elbląg 

  czynne w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7:30-15:30,
  we wtorki w godz. 7:30-16:30,
  w piątki w godz. 7:30-14:30 

  lub przesłać za pośrednictwem poczty na  adres:
  Urząd Miejski w Elblągu
  Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska
  ul. Łączności 1
  82-300 Elbląg

  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo:
  pod  nr tel. 55 239 32 55 lub w pokoju 238
  e-mail: dgmios@umelblag.pl
 • Sposób i termin załatwienia
  Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca.                       
  W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 • Tryb odwoławczy
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 • Informacje dodatkowe
  Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:
  -  wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
  -  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
  Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 • Podstawa prawna
  - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).
  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580).
  - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1075).
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2111).
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r., nr 116, poz. 753).
  - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1012).
  - Uchwała nr XXIV/540/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg.
  - Uchwała nr XVII/358/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/540/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Załączniki

Powiadom znajomego