W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Zajęcie pasa drogowego - polegające na umieszczeniu w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Departament Zarząd Dróg

KU-164/DZD
Obowiązuje od: 03.02.2023 r.

 • Opis sprawy

Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych ( przyłącza i sieci  infrastruktury technicznej). 

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze właściciel urządzenia. W imieniu właściciela urządzenia, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony. 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Wzór wniosku - KU-04-164_DZD-Z1 umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych - OPŁATY ROCZNE

Spis niezbędnych załączników znajduje się na drugiej stronie wniosku.

 • Sposób wypełnienia dokumentów

Dokumenty należy wypełnić czytelnie, prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem, podpisać załączniki, kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Opłaty skarbowe związane z udzielonym pełnomocnictwem można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek 
w godz. 8:00-16:00, piątek 8:00-14:00)

lub przelewem na rachunek bankowy nr: 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.

Opłata za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z informacją umieszczoną na druku wniosku i w treści wydanej decyzji.

 • Terminy składania dokumentów

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.

 • Miejsce składania dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

lub Sekretariat Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 

(czynne w poniedziałek, środa, czwartek. w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz.  7.30 - 14.30) 

lub przesłać za pośrednictwem poczty na jeden z wyżej wskazanych adresów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

 • Sposób i termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 1 miesiąca  od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.  

Brak wymaganych załączników skutkuje wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

 • Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg. 

 • Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Stronę stosownej decyzji administracyjnej wydanej przez zarządcę drogi.

Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć równocześnie z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót 
w pasie drogowym.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 z późn. zm.) 
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Departamentu Zarząd Dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu. 

 • Podstawa prawna
 • Art. 20 pkt 8, art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 • Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu  Nr XI/305/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Elbląga  (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r. poz. 3924). 
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.)
 • Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A ,w związku z częścią IV oraz II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego