W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Departament Zarząd Dróg

KU-161/DZD
Obowiązuje od: 03.02.2023 r.

 • Opis sprawy

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, schody itp.).

Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia obcego oraz reklamy w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody organu wydającego pozwolenie na budowę(Departament Urbanistyki i Architektury).

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Wzór wniosku - KU-01-161-DZD-Z1 WNIOSEK lokalizacja urządzeń obcych oraz reklam w pasie drogowym.

Spis niezbędnych załączników znajduje się na drugiej stronie wniosku.

 • Sposób wypełnienia dokumentów

Dokumenty należy wypełnić czytelnie i prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem, podpisać załączniki, kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Opłaty skarbowe związane z udzielonym pełnomocnictwem można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa , czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek 8:00-14:00)
lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

 • Terminy składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w dogodnym terminie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku na zajęcie pasa drogowego.

 • Miejsce składania dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

lub Sekretariat Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 

(czynne w poniedziałek, środa, czwartek. w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz.  7.30 - 14.30) 

lub przesłać za pośrednictwem poczty na jeden z wyżej wskazanych adresów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

 • Sposób i termin załatwienia

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Brak wymaganych załączników skutkuje wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku.

 • Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg.

 • Informacje dodatkowe

Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ (zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego). Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz.: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym).

Ważność przedmiotowej decyzji: w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego)  lub w terminie określonym przez DZD w przypadku jej braku.

 • Podstawa prawna
 • Art.39 ust.3, ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Art.1 ust.1 pkt 2 w związku z częścią IV oraz II pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego