W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Elbląg

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zdrowie, sprawy społeczne
Komórka odpowiedzialna Departament Zdrowia i Spraw Społecznych

KU-287/DZiSS
Obowiązuje od: 30.05.2023 r.

 • Opis sprawy
  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta Elbląg.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Wniosek o wydanie zezwolenia  na prowadzenie  placówki wsparcia dziennego załącznik KU-287-DZiSS-Z1 wraz z załącznikami:
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,  na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
  • odpis z właściwego rejestru, 
  • oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  • oświadczenie, że wnioskodawca spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego ( t.j. Dz.U. 2015.1630 ),
  • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt –kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
  • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

   Przy składaniu  wniosków  prosimy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.
 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Wniosek należy wypełnić czytelnie, potwierdzić dane w nim zawarte podpisem.
  Wniosek powinien  zawierać komplet wymaganych  załączników. 

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Nie podlega opłacie.

 • Terminy składania dokumentów
  Dokumenty prosimy złożyć w dogodnym i odpowiednim dla Państwa  terminie.

 • Miejsce składania dokumentów
  Urząd Miejski w Elblągu
  Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
  ul. Kosynierów Gdyńskich 42
  Czynny: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30
  we wtorki w godz.  7.30-16.30
  w piątki w godz. 7.30 – 14.30
  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:
  w pokoju nr 8
  pod nr tel. 55 239 30 28
  e-mail: dziss@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
  Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

 • Tryb odwoławczy
  Od decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub cofnięcia zezwolenia  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

 • Informacje dodatkowe
  Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego  wydaje  się na czas nieokreślony w formie pisemnej ( decyzji administracyjnej).

 • Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.447 ze zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1630 ).                                                                                                                                                                         

Załączniki

Powiadom znajomego