W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty, windykacja i egzekucja
Komórka odpowiedzialna Departament Skarbnika Miasta

KU-256/DSM
Obowiązuje od: 21.03.2024 r.

 • Opis sprawy
  Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
  Deklaracja DOP – 1,
  składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
  Deklaracja DOP – 2,
  składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
  Deklaracja DOP – 3,
  składana przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 
  Deklaracja DOP – 4,
  składana przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do nowej deklaracji po zmianach:

  dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

  w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację działalności gospodarczej, zawieszenie działalności gospodarczej

  Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy złożyć na żądanie organu: 

  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności: umowa nabycia nieruchomości, najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia.

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Dokumenty można wypełnić odręcznie lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić: 

  gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu pokój nr 122 (parter) Kasa czynna w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 08.00 – 15.00, wtorki  w godz. 08.00 – 16.00 piątki   w godz. 08.00 – 14.00 

  lub  przelewem na indywidualne numery kont bankowych podane w informacjach pisemnych przesłanych przez Departament Skarbnika Miasta 

  w przypadku braku indywidualnego numeru, wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy 
  Nr: 67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 – dla osób dokonujących wpłaty w kraju 
  PL  67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 SWIFT; BPKOPLPW – dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy (w tym przypadku należy opisać wpłatę ).

  lub kartą płatniczą w kasach automatycznych (opłatomacie) Gminy Miasto Elbląg.

  Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z dołu, w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

  Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od 2016 roku z dołu, w terminie do 30 listopada każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

 • Terminy składania dokumentów
  Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni: 
  od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomość zamieszkała),
  od dnia powstania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (nieruchomość niezamieszkała). 
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

  W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie:
  14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 • Miejsce składania dokumentów
  Departament Skarbnika Miasta ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 
  czynne w poniedziałki, środy i czwartki, godz. 7.30 – 15.30 we wtorki, godz. 7.30 – 16.30 w piątki, godz. 7.30 – 14.30 

  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
  pod nr tel.:  55 239-31-46; 55 239-31-63; 55 239-34-82; 55 239 32 49 lub w pokoju 112  
  e-mail: rpio@umelblag.pl 

 • Sposób i termin załatwienia
  Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać pocztą na podany wyżej adres. 
  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo pod wskazanymi wyżej numerami telefonu. 

  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków:
   
  format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 5 do uchwały; 

  deklarację udostępnia się w formacie XML w Biuletynie Informacji Publicznej; 

  złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie deklaracji i przesłanie jej przez formularz elektroniczny umieszczony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP;  

  deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 422) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 307 z późn. zm.). 

 • Tryb odwoławczy
  Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14 a 82-300 Elbląg za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Informacje dodatkowe
  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Elbląg określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której będzie wnosił do Urzędu Miejskiego w Elblągu od dnia 1 lipca 2013 roku opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.399 z póżn. zm.) przewiduje obowiązek tzw. „samoopodatkowania”. Oznacza to, że właściciel nieruchomości zobowiązany ustawą do ponoszenia opłaty, powinien samodzielnie (bez wezwania) złożyć deklarację.  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do samoobliczania opłaty oraz wpłacania jej na rzecz Gminy Miasto Elbląg w terminach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących  daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

  W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z  pkt. 4 i 5. 

  W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, Rada Miejska w Elblągu uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1579), wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.

  STAWKI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

  Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązująca od dnia 1 maja 2023 r.:

  Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach Odpady zbierane w sposób selektywny
  Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)  25,00 zł
  Od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)  15,70 zł
  Od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)  1,50 zł
    

  Miesięczna podwyższona dwukrotnie stawka opłaty
  dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązująca od dnia 1 maja 2023 r, jeśli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

  Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach Odpady zbierane w sposób nieselektywny
  Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)  50,00 zł
  Od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)  31,40 zł
  Od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)  3,00 zł


  STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

  Stawka opłaty za jednokrotny wywóz pojemnika dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty 1 maja 2023 r.:  

  Pojemność pojemnika Odpady zbierane w sposób selektywny
  Pojemnik/worek o pojemności do 120 l 16,90 zł
  Pojemnik o pojemności do 240 l 33,80 zł
  Pojemnik o pojemności do 1100 l 154,00 zł
  Pojemnik o pojemności do 5÷10 mᵌ 1 050,00 zł


  Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się od 1 maja 2023 r. stawkę opłaty podwyższonej dwukrotnie za:

  Pojemność pojemnika Odpady zbierane w sposób nieselektywny
  Pojemnik/worek o pojemności do 120 l 33,80 zł
  Pojemnik o pojemności do 240 l 67,60 zł
  Pojemnik o pojemności do 1100 l 308,00 zł
  Pojemnik o pojemności do 5÷10 mᵌ 2 100,00 zł

   
  RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI ALBO OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

  Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi:

  168,00 zł/rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz

  336,00 zł/rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


  ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM  

  Od dnia 1 maja 2023 r. przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,10 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.  
  Aby skorzystać z powyższego zwolnienia konieczne jest złożenie deklaracji zmieniającej.

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) 

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.2383  ze zm.) 

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r . o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r poz. 1587 ze zm.)

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.


  Obwieszczenie nr 54/XXXV/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2024 r., poz. 159)
   
  Obwieszczenie nr 55/XXXV/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2024 r., poz. 160)

 • Obwieszczenie nr 30/XVIII/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r. poz. 2578)

  Obwieszczenie Nr 15/XIA/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2020 r. poz. 2355)


  Uchwała Nr XXI/544/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz.1279)  

  Uchwała Nr VIII/235/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 6138).                                                                                                          

  Uchwała Nr XXIII/673/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 1718). 

  Obwieszczenie nr 38/XXVII/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rok. 2022, poz. 4817)

  Uchwała Nr XXIX/849/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r., poz. 1624). 

  Uchwała Nr XXII/672/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 1315).

Załączniki

Powiadom znajomego