W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty, windykacja i egzekucja
Komórka odpowiedzialna Departament Skarbnika Miasta

KU-251/DSM
Obowiązuje od: 03.01.2024 r.

 • Opis
  Ustalenie wysokości należnego zobowiązania z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  
  sprawy

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  1. Osoby fizyczne są zobowiązane składać odpowiednie formularze (w zależności od rodzaju posiadanej nieruchomości) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

  2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne (w przypadku współwłasności lub współposiadania nieruchomości z osoba prawną, jednostką organizacyjną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej) są obowiązane składać odpowiednie formularze (w zależności od rodzaju posiadanej nieruchomości) do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy. 

  3. Należy także przedłożyć dokumenty poświadczające stan posiadania nieruchomości: 
  wypis z ksiąg wieczystych, odpisy posiadanych aktów notarialnych (oryginały do wglądu), 
  inwentaryzację nieruchomości; kserokopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (oryginał do wglądu), 
  kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu), - kserokopię decyzji lub zaświadczenia wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych (oryginał do wglądu), 
  w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

  4. Podmioty wskazane w pkt 2 przedkładają dodatkowo: - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, -pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji. 

  5. W przypadku korzystania z pomocy publicznej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Elblągu należy dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w uchwale, uprawniających do zwolnienia od podatku. 

  6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podatnik figuruje/ nie figuruje w ewidencji podatników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – KU-251/DSM/Z1. 

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Dokumenty można wypełnić odręcznie lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

  Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pok. 122 (czynna:  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 tytułem opłata skarbowa. 

 • Terminy składania dokumentów
  W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia:  
  powodującego powstanie obowiązku podatkowego, 
  powodującego wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 
  mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. 

 • Miejsce składania dokumentów
  Departament Skarbnika Miasta 
  ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 
  czynne w poniedziałki, środy i czwartki, godz. 7.30 – 15.30 we wtorki, godz. 7.30 – 16.30 w piątki, godz. 7.30 – 14.30 

  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
  pod nr. tel: 55 239  31 19; 55 239 31 17, 55 239 34 87; 55 239  31 69; 55 239 31 67 lub w pokojach: 117, 118, 120 
  e-mail: rpio@umelblag.pl 
  fax: 055 239 33 66  

 • Sposób i termin załatwienia
  Do 30 dni z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

 • Tryb odwoławczy
  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 • Informacje dodatkowe
  Opodatkowaniu:  
  podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

  podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej niż działalność rolnicza,

  podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako las z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 

  Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące: 
  - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub   lasów.
  - posiadaczami samoistnymi,
  - użytkownikami wieczystymi,
  - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu  terytorialnego oraz
  - osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

  Podstawę opodatkowania stanowi: 
  dla gruntów – powierzchnia tych gruntów. 
  dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa. 
  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. 
  Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

  Obowiązek podatkowy: 
  powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 
  wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

  Podatki są płatne przez: 
  osoby fizyczne - w oparciu o otrzymaną decyzję, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego - na zamieszczony w otrzymanej decyzji wymiarowej indywidualny numer konta bankowego. 
  w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
  osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne (w przypadku współwłasności lub współposiadania nieruchomości z osobą prawną, jednostka organizacyjną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej) są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
  ▪ do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia z tytułu podatku od nieruchomości, 
  ▪ do dnia 15 każdego miesiąca z tytułu podatku leśnego, 
  ▪ do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada z tytułu podatku rolnego. 
  na numer konta bankowego wskazany w deklaracji ( część A) .  

  Obowiązek składania informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ww. ustaw. 

  Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

  Zobowiązanie podatkowe nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca lub określająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.) art. 1-7 

  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 333) 

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2024, z dnia 20.10.2023r.(M. P. z 2023r. poz. 1129)

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) 

  Komunikat Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., z dnia 20.10.2023r.(M.P. z 2023 r.poz.1130) 

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2023r. poz.2383, t. j. ze zm.) 

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2023r. poz. 2111 t. j. ze zm.) 

  Uchwała Nr XXXIV/946/2023 Rady Miejskiej z dnia 26.10.2023r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg (Dz.U. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2023r. poz.5177)

Załączniki

Powiadom znajomego