W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty, windykacja i egzekucja
Komórka odpowiedzialna Departament Skarbnika Miasta

KU-249/DSM
Obowiązuje od: 03.01.2024 r.

 • Opis sprawy
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  1.
  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1– KU-249/DSM/Z1
  2.
  Załącznik DT-1/A do deklaracji DT-1–KU-249/DSM/Z2

  Ponadto należy dostarczyć: 
  dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię, 
  umowę (fakturę) kupna lub sprzedaży pojazdu lub uwierzytelnioną kopię, 
  decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię, -dokument potwierdzający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne lub jego uwierzytelnioną kopię, 
  zaświadczenie, że pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, 
  osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  
  Zgłaszające po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, - w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania strony.

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Dokumenty można wypełnić odręcznie drukowanymi literami lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem na druku deklaracji DT-1. 

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

  Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pok. 122 (czynna:  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 tytułem opłata skarbowa. 

 • Terminy składania dokumentów
  Deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A należy składać w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.  
  Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu  z ruchu. 

 • Miejsce składania dokumentów
  Departament Skarbnika Miasta 
  ul. Łączności 1   82-300 Elbląg 
  czynne w poniedziałki, środy i czwartki, godz. 7.30 – 15.30 we wtorki, godz. 7.30 – 16.30 w piątki, godz. 7.30 – 14.30 
  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
  pod nr  tel.: 55  239  32 31;  55 23 31 43,  lub w pokoju  110  e-mail: rpio@umelblag.pl 
  fax: 055 239 33 36 

 • Sposób i termin załatwienia
  Na podstawie art. 274 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie  z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:  
  a) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku  tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł, 
  b) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość. W przypadku niezłożenia przez podatnika deklaracji organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

 • Tryb odwoławczy
  Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art.274 § 1 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. 
  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Informacje dodatkowe
  Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 
  - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 
  - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, 
  - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton,  - autobusy. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków  transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez  zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi  współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach Obowiązek podatkowy powstaje: 
  - przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany, 
  - przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty 
  - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do: 
  - złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku 
  - złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji. 
  Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: 
  do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z zastrzeżeniami: 
  - jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata. 
  - od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 
  - jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się  proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 
  Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych. 
  Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy. Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności  karno-skarbowej. 

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 70. ze zm.) – art. 8-12 

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2383, ze.zm.) 

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111, ze zm.) 

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r.  poz. 2436) 

  Uchwała nr XXXIV/947/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 pażdziernika 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, rok. 2023, poz. 5178)

  Uchwała nr XIX/437/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 189,poz.269). 

Załączniki

Powiadom znajomego