W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja
Komórka odpowiedzialna Departament Edukacji

KU - 208  / DE
Obowiązuje od: 02.11.2022 r.

 • Opis sprawy
  Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne,
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.2021.75 ze zm.) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Elbląg prowadzi Prezydent Miasta Elbląg. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Miasto Elbląg.
Wpis do rejestru podlega opłacie. Prezydent Miasta Elbląg dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).
  Wnioski składane są zgodnie ze wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
  Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:
  • decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię prezydenta w przypadku klubu dziecięcego
  • zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną)

Do wniosku dołącza się:

  • oryginały dokumentów
  • lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Wniosek należy wypełnić czytelnie, potwierdzić dane w nim zawarte podpisem przez podmiot uprawniony zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie w wysokości 300 zł.
  Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ( czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.
  Dowód opłaty należy przedstawić do wniosku składanego o wpis do rejestru.

 • Terminy składania dokumentów
  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa podmiot uprawniony zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy po spełnieniu warunków wymaganych do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, w tym również warunków lokalowych i sanitarnych.

 • Miejsce składania dokumentów
  Informacja dotycząca zasad rejestracji oraz składania wniosków o wpis do Rejestru uzyskają Państwo pod nr tel. 55 239-30-20 lub w pokoju 314 (II piętro ).
  Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej przy użyciu:
  1. profilu zaufanego poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej,
  2. podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) wysłanych na adres elektronicznej skrzynki podawczej na właściwym formularzu (https://empatia.mpips.gov.pl/).

 • Sposób i termin załatwienia
  Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru zawierające następujące dane:
  • nazwę organu, który dokonał wpisu,
  • datę i numer wpisu do rejestru,
  • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę,
  • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.
Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana jeżeli:

  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  • wydano prawomocne orzeczenia zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

  • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

  1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji — w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;
  2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.
 • Tryb odwoławczy
  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 • Informacje dodatkowe
  Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączanych do wniosku, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
  Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych publikowany jest na stronie: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.2024.1324 ze zm.),
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. r. w sprawie wymagań lokalowych
  i sanitarnych jaki musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2019.72),
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022.2000 ze zm. ),
  Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
  Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U.2022.541 ),
  Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.2021.162 ze zm.),
  Uchwała Nr VI/121/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis
  do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Elbląg. 

Załączniki

Powiadom znajomego