W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Dokonywanie wpisu szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja
Komórka odpowiedzialna Departament Edukacji

KU - 158  / DE
Obowiązuje od: 25.10.2022 r.

 • Opis sprawy
  Szkoła / Przedszkole niepubliczne lub placówka może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę, na której terenie będzie
  funkcjonować.
  W tym celu należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w urzędzie gminy.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Wniosek powinien zawierać:
  1. Nazwę szkoły / przedszkola / placówki,
  2. Osobę prowadzącą – może być osoba cywilna, lub osoba prawna (osoba cywilna prowadząca szkołę/przedszkole/ placówkę nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego. W takim przypadku jednak musi zatrudnić osobę z przygotowaniem pedagogicznym do
   pracy w szkole / przedszkolu / placówce, jako osobę sprawującą nadzór pedagogiczny – dyrektor),
  3. Adres osoby prowadzącej, telefon do kontaktu, nr faksu, e-mail,
  4. Przewidywaną liczbę oddziałów, uczniów,
  5. Miejsce prowadzenia szkoły/przedszkola/ placówki,
  6. Dane dyrektora szkoły/przedszkola – kwalifikacje,
  7. Wykaz pracowników pedagogicznych – ich kwalifikacje,
  8. Datę rozpoczęcia działalności szkoły/przedszkola/placówki,
  9. Urząd skarbowy właściwy dla siedziby organu prowadzącego szkołę / przedszkole / placówkę niepubliczną.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Dowód osobisty do wglądu, gdy osobą prowadzącą szkołę/placówkę jest osoba fizyczna lub aktualny z ostatnich 3 m-cy odpis wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz statut w przypadku, gdy osobą prowadzącą jest osoba prawna.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.
  3. Pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach zespołu/ punktu przedszkolnego.
  4. Pozytywną opinię sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, dotyczącą warunków lokalowych zespołu/punktu przedszkolnego pod względem bezpieczeństwa i higieny.
  5. Kopię dokumentów dot. kwalifikacji dyrektora szkoły/placówki i pracowników pedagogicznych (dyplomy ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne, podpisane za zgodność z oryginałem) oraz ich zgoda na zatrudnienie w danej szkole/ placówce.
  6. Statut szkoły/placówki podpisany przez osobę prowadzącą.
  7. Informację osoby prowadzącej niepubliczną szkołę/placówkę o warunkach lokalowych zapewniających:
   • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
   • realizację innych zadań statutowych
   • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu/zajęć praktycznych (umowy z pracodawcami)
   • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami
   • w przypadku placówki kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego dołączenie pozytywnej opinii kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b, ca oraz o zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust 2 ustawy prawo oświatowe
 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Zgodnie z załącznikami:
  KU-158/DE/Z1 – zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły lub placówki
  KU-158/DE/Z2 – zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola
  KU-158/DE/Z3 – zgłoszenie do ewidencji niepublicznego punktu, zespołu przedszkolnego

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Nie dotyczy

 • Terminy składania dokumentów
  Dokumenty należy złożyć co najmniej na miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania szkoły/placówki niepublicznej.

 • Miejsce składania dokumentów
  Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1,
  Biuro Podawcze czynne: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki w godz. 7:30 - 14:30, stanowisko nr 3 (parter);
  lub
  przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Edukacji, ul. Łączności 1,
  82-300 Elbląg.
  faks: 55 239 33 92,
  e-mail: de@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
  Wydanie zaświadczenie o wpisie szkoły/ placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg.
  Termin – w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 • Tryb odwoławczy
  Nie dotyczy

 • Informacje dodatkowe
  Nie dotyczy

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

Załączniki

KU-158/DE/Z1 docx, 28 kB
KU-158/DE/Z2 docx, 25 kB
KU-158/DE/Z3 docx, 26 kB

Powiadom znajomego