W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja
Komórka odpowiedzialna Departament Edukacji

KU - 157  / DE
Obowiązuje od: 01.09.2023 r.

 • Opis sprawy
  Pomoc materialna przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Elbląg. Uczniowie spoza terenu Gminy Miasta Elbląg pobierający naukę w elbląskich szkołach, mogą ubiegać się o pomoc materialną w gminach na terenie, których mieszkują ich rodzice lub opiekunowieprawni.
  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1. stypendium szkolne,
  2. zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych — do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Przesłanką uprawniającą do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie może
być wyższa niż kwota 600 zł netto. 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Stypendium szkolne może być przyznane na podstawie wniosku złożonego:
  1. w szkole, do której uczęszcza uczeń,
  2. w Urzędzie Miejskim w Elblągu, jeżeli uczeń pobiera naukę w szkole, dla której Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.

Niezbędne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium szkolnego KU-157/DE/Z1 należy złożyć z kompletem danych uzasadniających przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym decyzje, zaświadczenia, oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Wnioski można pobrać:
  1. w szkole, do której uczęszcza uczeń,
  2. z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej www.eped.pl – moduł Stypendia,
  3. ze strony BIP UM https://bip.elblag.eu
  4. w Urzędzie Miejskim w Elblągu, jeżeli uczeń pobiera naukę w szkole, dla której Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym

Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wysokość miesięcznego dochodu netto oraz dochodu na jednego członka rodziny winna zostać wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Nie dotyczy

 • Terminy składania dokumentów
  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 • Miejsce składania dokumentów
  Stypendium szkolne może być przyznane na podstawie wniosku złożonego:
  1. w szkole, do której uczęszcza uczeń,
  2. w Urzędzie Miejskim w Elblągu, jeżeli uczeń pobiera naukę w szkole, dla której Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.

Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1,

Biuro Podawcze (parter) czynne: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki w godz. 7:30-14:30,

lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Elblągu Departament Edukacji,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:
w Departamencie Edukacji, w pok. 312,

pod nr tel. 55 239-34-52 e-mail: de@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
  Wydanie decyzji administracyjnej

 • Tryb odwoławczy
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Informacje dodatkowe
  Nie dotyczy

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022 r. poz. 2230)
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901 ze zm.)
  Uchwała Nr XXX/698/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Elbląga (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 154)


Załączniki

KU-157/DE/Z1 doc, 165 kB

Powiadom znajomego