W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja
Komórka odpowiedzialna Departament Edukacji

KU - 156  / DE
Obowiązuje od: 15.05.2023 r.

 • Opis sprawy
  Rozpatrzenie wniosku nauczyciela kontraktowego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (KU-156/DE/Z1, także do pobrania w Departamencie Edukacji).
  2. Poświadczone kopie dokumentów i zaświadczenie dyrektora szkoły, o których mowa w informacji dodatkowej.

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Nie podlega opłacie.

 • Terminy składania dokumentów
  Cały rok kalendarzowy – nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, o której mowa w art. 9c ust. 5a Karty Nauczyciela.

 • Miejsce składania dokumentów
  Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1
  Biuro Podawcze czynne: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki w godz. 7:30 - 14:30, stanowisko nr 3 (parter)
  lub
  przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Elblągu Departament Edukacji, ul. Łączności 1,
  82-300 Elbląg
  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo pod nr tel. 55 239 33 12 lub w pokoju 312 (II piętro),
  faks 239 31 91,
  e-mail: de@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
  1. Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
  2. Wydanie decyzji:
   1. w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, jeżeli nauczyciel złożył wniosek
    o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w terminie do 30 czerwca tego roku,
   2. w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, jeżeli nauczyciel złożył wniosek
    o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w terminie do 31 października tego roku.

 • Tryb odwoławczy
  Odwołanie wnosi się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Informacje dodatkowe
  Dokumentacja nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego do dnia 31 sierpnia 2022 r.:
  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
  2. Poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
   • posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów),
   • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
   • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
   • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
   • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy
    lub niepozostawania w stosunku pracy.
  4. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
  5. Kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – rozdział 3a Awans zawodowy w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r.
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Załączniki

KU-156/DE/Z1 doc, 46 kB

Powiadom znajomego