W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Elbląg o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu uchwały Nr XXXVI/1005/2024 z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg 

https://bip.elblag.eu/uchwala/3818/uchwala-nr-xxxvi-1005-2024 

oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu planu ogólnego.`

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg w terminie do 30 czerwca 2024 r.  

Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Wnioski do planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg należy składać na formularzu w następujący sposób:

- w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu lub pocztą na adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,

-  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dua@umelblag.pl,

-  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Wzór formularza, na którym należy składać wniosek zastał określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509) i jest dostępny:

- na stronie https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/4091/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego,

- w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu lub pocztą na adres: ul. Łączności 1 82-300 Elbląg, ustnie do protokołu w Departamencie Urbanistyki i Architektury lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.

 

  

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 
82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia wniosków do projektu aktu planu przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w celu przyjęcia wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6.  Posiadają Państwo prawo do:

-       dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

-       złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Powiadom znajomego